Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Cơ sở dữ liệu địa chính được xây dựng phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:

  • Được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ theo đúng yêu cầu đối với các nội dung thông tin của bản đồ địa chính và dữ liệu thuộc tính địa chính theo quy định của Thông tư này
  • Từ cơ sở dữ liệu địa chính in ra được:
  1. Giấy chứng nhận
  2. Bản đồ địa chính theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
  3. Sổ mục kê đất đai và sSổ địa chính theo mẫu quy định tại Thông tư này
  4. Biểu thống kê, kiểm kê đất đai, các biểu tổng hợp kết quả cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động về đất đai theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
  5. Trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính của thửa đất hoặc một khu đất( gồm nhiều thửa đất liền kề)
Cơ sở dữ liệu địa chính
                    Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
  • Tìm được thông tin về thửa đất khi biết thông tin về người sử dụng đất,  tìm được thông tin về người sử dụng đất khi biết thông tin về thửa đất, tìm được thông tin về thửa đất và thông tin về người sử dụng đất trong dữ liệu thuộc tính thửa đất khi biết vị trí thửa đất trên bản đồ địa chính, tìm được vị trí thửa đất rên bản đồ địa chính khi biết thông tin về thửa đất, người sử dụng đất trong dữ liệu thuộc tính địa chính thửa đất.
  • Tìm được các thửa đất, ngừoi sử dụng đất theo các tiêu chí hoặc nhóm các tiêu chí về tên, địa chỉ của người sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất, vị trí, kích thước, hình thể, mã, diện tích, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, nguồn gốc sử dụng, thời hạn sử dụng của thửa đất, tài sản gắn liền với đất, những hạn chế về quyền của người sử dụng, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, những biến động về sử dụng đất của thửa đất, số phát hành và số vào Sổ cấp giấy chứng nhận.
  • Dữ liệu trong cở sở dữ liệu địa chính được lập theo đúng chuẩn dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định

Bài liên quan

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2017 Máy thủy bình. Thiết kế Website bởi Máy Thủy Chuẩn Lê Linh.